ក្លឹបអាស៊ាន

សកម្មភាពស្រាវជ្រាវរបស់ក្លឹប អាស៊ាននៃសាលាបឋមសិក្សាស្វាយព្រហូតតាមរយៈបន្ទប់កុំព្យួទ័រ។

ការស្រាវជ្រាវផ្តោតលើលក្ខណៈទូទៅរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមមាន៖

១,សណ្ឋានដី

២,ប្រជាជន

 

៣,ជំនឿ សាសនា ប្រពៃណី

៤,សេដ្ឋកិច្ច

៥,នយោបាយ។

Comments