ពិសោធន៍អំពី បំណិតទឹក

ដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំកាន់តែរីកចម្រើនបានឆាប់រហ័ស សាលារៀននីៗមួយត្រូវតែបង្រៀនមេរៀនពីរទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់ការអនុវត្ត ដោយចាប់ពីថ្នាក់ដំបូងៗឡើងទៅ ដូច្នេះហើយទើបសាលាបឋមសិក្សាស្វាយព្រហូតបានរៀបចំមេរៀនពិសោធន៍ដឹកនាំដោយលោកគ្រូដុំ លេ ជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី៤ ពិសោធន៍អំពី បំណិតទឹក ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។