ទិវាអំណានជាតិ ១១ មីនា

ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាស្វាយព្រហូត បានរៀបចំពិធី អំណានជាតិលើកទី៨ ក្រោមប្រធានបទ អំណានជាមាគ៌ាឆ្ពោះបដិវត្តកម្មវិស័យអប់រំ ។

Comments