ការវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំឆ្នាំសិក្សា២០២៣

ថ្ងៃទី២០ ២១ ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបឋមសិក្សាស្វាយព្រហូតបានទទួលស្វាគមន៍គណៈកម្មការចុះវាយតម្លៃទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំសាលារៀនជំនាន់ថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២៣។

Comments